Op dit moment zijn wij telefonisch niet bereikbaar, excuses voor het ongemak.
Logo MovaWorks

Algemene voorwaarden van MovaWorks

Dit zijn de algemene voorwaarden waaronder MovaWorks haar diensten aanbiedt.

Hoofdstuk 1: Definities

Artikel 1.1

Onder MovaWorks wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: MovaWorks gevestigd en kantoorhoudend te Heerlen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Maastricht onder nummer 50722115.

Artikel 1.2

Onder Client wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met MovaWorks een Overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten.

Artikel 1.3

Onder Overeenkomst(en) wordt verstaan: alle, in relatie met Client, door MovaWorks gehanteerde Overeenkomsten. Hierop zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1.4

Onder schriftelijk(e) wordt verstaan: de op papier gestelde, gedagtekende en ondertekende correspondentie; E-mail wordt daaronder ook verstaan.

Artikel 1.5

Een emailbericht of een elektronisch bericht van of aan MovaWorks zal in het kader van deze Algemene Voorwaarden in alle Overeenkomsten gelijkgesteld worden met een schriftelijke verklaring.

Artikel 1.5.1

Bij een geschil over het wel of niet door MovaWorks ontvangen of verzonden zijn van de in hoofdstuk 1 bedoelde correspondentie wordt het bedoelde bericht als niet verzonden of ontvangen beschouwd. Hiervan kan worden afgeweken indien anders bewezen kan worden.

Artikel 1.5.2

Emailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.

Hoofdstuk 2: Toepasbaarheid

Artikel 2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door MovaWorks aan Client verstrekte informatie, producten, offertes en facturen. Client wordt geacht kennis te nemen van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2.2

Door ondertekening van een offerte, contract en/of het betalen van een factuur verklaart de Client dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Hoofdstuk 3: Offertes

Artikel 3.1

Alle offertes en prijsopgaven door MovaWorks zijn geheel vrijblijvend.

Artikel 3.2

Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door MovaWorks zijn persoonlijk gericht aan Client of offerteaanvrager.

Artikel 3.3

Het is niet toegestaan om de offerte ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.

Artikel 3.4

Op offertes zijn door te berekenen kosten van onder andere webhosting, domeinnaam en beeldmateriaal niet opgenomen. Deze worden wel op de factuur opgenomen.

Hoofdstuk 4: Aanvang van de Overeenkomst

Artikel 4.1

Een Overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: De offerte is door Client goedgekeurd en ondertekend schriftelijk ontvangen door MovaWorks. De aanbetaling, ter hoogte van 50% van het offertebedrag is ontvangen op het opgegeven rekeningnummer. Client ontvangt hiervoor een factuur nadat MovaWorks de ondertekende offerte heeft ontvangen.

Artikel 4.2

Van de voorwaarden in hoofdstuk 4 kan enkel worden afgeweken op initiatief van MovaWorks.

Hoofdstuk 5: Uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 5.1

MovaWorks zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft MovaWorks het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5.2

Client draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan MovaWorks aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MovaWorks zijn verstrekt, heeft MovaWorks het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Client in rekening te brengen.

Artikel 5.3

Onder in artikel 5.2 genoemde gegevens wordt ook verstaan de door Client geleverde materialen, zoals papierwerk, (digitale) bestanden en servercapaciteiten.

Artikel 5.4

MovaWorks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MovaWorks is uitgegaan van door de Client verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij kan worden aangetoond dat deze onjuistheid of onvolledigheid voor MovaWorks kenbaar behoorde te zijn.

Hoofdstuk 6: Levering en levertijd

Artikel 6.1

Zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen volgens de in artikel 4 vastgestelde voorwaarden wordt zo spoedig mogelijk gestart met de ontwikkeling van het product.

Artikel 6.2

Tussentijdse resultaten kunnen door MovaWorks op een tijdelijke internetlocatie worden geplaatst voor testdoeleinden en controlemogelijkheid voor Client.

Artikel 6.3

Een eventueel genoemde opleverdatum geeft een indicatie weer van de verwachte datum waarop de werkzaamheden door MovaWorks zijn afgerond. Aan deze datum kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6.4

De daadwerkelijke oplevering van een product geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van het product.

Hoofdstuk 7: Duur en ontbinding van de Overeenkomst

Artikel 7.1

Overeenkomsten worden gesloten voor onbepaalde tijd.

Artikel 7.2

Ontbinding van de Overeenkomst kan enkel totstandkomen indien:

  • MovaWorks wegens overmacht of opheffing niet (meer) in staat is de Overeenkomst te laten voortduren.
  • Client een Overeenkomst aangaat met een derde partij die de door MovaWorks geleverde producten en diensten overneemt.
  • Client door overmacht of opheffing geen behoefte (meer) heeft aan de door MovaWorks geleverde diensten.
Artikel 7.3

De Overeenkomst kan enkel ontbonden worden wanneer Client en MovaWorks beide hiertoe toestemming hebben verleend en dit schriftelijk is bevestigd.

Artikel 7.4

Client en MovaWorks dienen een opzegtermijn van 3 maanden ter hand te nemen.

Artikel 7.5

Bij ontbinding van de Overeenkomst is MovaWorks gemachtigd alle geleverde producten in te nemen en websites van de server te halen.

Artikel 7.6

Indien Client na ontbinding van de Overeenkomst van de door MovaWorks geleverde producten (zoals een website) gebruik wil blijven maken dient hij een vergoeding van 500,- euro exclusief BTW over te maken op het rekeningnummer van MovaWorks. Deze vergoeding wordt enkel betaald indien de Overeenkomst door Client wordt ontbonden.

Hoofdstuk 8: Copyright

Artikel 8.1

Al het door MovaWorks vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MovaWorks niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

Artikel 8.2

De door MovaWorks verstrekte ideeen, concepten of (proef)ontwerpen blijven volledig in eigendom van MovaWorks en mogen niet worden verstrekt aan derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan MovaWorks hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is MovaWorks gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 8.3

MovaWorks behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Hoofdstuk 9: Aansprakelijkheid

Artikel 9.1

Voorzover MovaWorks bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan MovaWorks op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met MovaWorks of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met MovaWorks.

Artikel 9.2

MovaWorks is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Client aangeleverde materiaal. De Client dient zich er van te vergewissen dat door de Client aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

Artikel 9.3

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is MovaWorks slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van MovaWorks voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Hoofdstuk 10: Reclame

Artikel 10.1

Client heeft gedurende 10 weekdagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan MovaWorks. Indien de reclame gegrond is zal MovaWorks deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan MovaWorks binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de Client verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde product zijn niet reclameerbaar.

Artikel 10.2

Reclames geven de Client niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

Artikel 10.3

Herstel van de binnen de termijn gemelde reclames word door MovaWorks niet gefactureerd.

Hoofdstuk 11: Prijzen

Artikel 11.1

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

Artikel 11.2

Extra wensen van de Client die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor MovaWorks naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

Artikel 11.3

In geval van kostenstijging tussen het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst en het tijdstip van levering heeft MovaWorks het recht de prijs te verhogen met het bedrag, waarmee naar kostprijs is verhoogd. Client heeft alsdan wel de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11.4

MovaWorks behoudt het recht voor de prijzen van producten en diensten, waaronder abonnementen jaarlijks te verhogen. Prijswijzigingen van meer dan 5% worden 3 maanden voor de ingangsdatum aan Client kenbaar gemaakt. Client heeft geen recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt.

Hoofdstuk 12: Facturen, Betaling en Kortingen

Artikel 12.1

Bij aanvang van de Overeenkomst zoals bedoeld in hoofdstuk 4 krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een Overeenkomst gesloten tussen de Client en MovaWorks en is de Client verplicht om het werk van MovaWorks volgens afspraak te honoreren.

Artikel 12.2

Na afronding van de opdracht zal MovaWorks een factuur sturen voor het met de Overeenkomst gemoeide bedrag, eventueel verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De Client dient binnen 14 dagen na de factuurdatum het verschuldigde bedrag te voldoen op het door MovaWorks vermelde rekeningnummer.

Artikel 12.3

Indien de Client de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door MovaWorks een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto 25,- euro wordt in rekening gebracht aan de Client. Wanneer de Client binnen 7 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de Client vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

Artikel 12.4

Het factuurbedrag kan afwijken van de eerder door MovaWorks verstrekte offerte.

Artikel 12.5

MovaWorks kan waar nodig of gewenst kortingen verstrekken op een geleverde dienst. De hoogte van deze korting of het product waarop de korting betrekking heeft wordt uitsluitend door MovaWorks vastgesteld.

Hoofdstuk 13: Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Artikel 13.1

MovaWorks bezit het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen worden direct van toepassing verklaard op alle bestaande Overeenkomsten.

Hoofdstuk 14: Extra bepalingen Content Management Systeem (CMS)

Artikel 14.1

Als MovaWorks een CMS systeem gebruikt wat gebasseerd is op Open Source, is deze geheel gratis en wordt dit CMS systeem ook niet verkocht. De gemaakte kosten voor een project bestaan uit de man-uren en gebruikte componenten.

Artikel 14.2

Bij beeindiging van de Overeenkomst, op welke wijze dan ook, zal het CMS worden verwijderd van de server.

Artikel 14.3

Mits toestemming van MovaWorks mag Client d.m.v. een CMS systeem zelf inhoudelijke content plaatsen en/of wijzigen.

Hoofdstuk 15: Overige bepalingen

Artikel 15.1

MovaWorks zal geen persoonlijke gegevens van de Client aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een Overeenkomst verstrekt is aan MovaWorks.

Artikel 15.2

MovaWorks bemiddelt in de webhosting voor alle websites van Client. Websites worden enkel op door MovaWorks aangewezen servers geplaatst.

Artikel 15.3

Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een Overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. MovaWorks zal de Client zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiele consequenties op de hoogte stellen.

Artikel 15.4

MovaWorks is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt MovaWorks zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor Client afgeleverde website. Eventueel kan ook een bescheiden vermelding worden overeengekomen op een ander product.

Artikel 15.5

Deze Algemene Voorwaarden zijn enkel in het geval van aantoonbare en onvoorkomelijke overmacht niet van toepassing.

Hoofdstuk 16: Geschillenregeling en toepasselijk recht

Artikel 16.1

Op de Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Logo MovaWorks
Vrijblijvend telefonisch advies over de mogelijkheden?
Neem contact op
Alle op deze website genoemde prijzen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld.
Copyright © 2008-2024 | Algemene voorwaarden | Verwerkersovereenkomst | Privacyverklaring | Cookieverklaring | KvK: 50722115 | BTW-ID: NL002212621B02
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram